Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring MKB Accountants

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn; overeengekomen
  • niet met anderen; zullen delen zonder dat u hiervan kennis heeft
  • zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

MKB Accountants, gevestigd aan Vendelier 5 3905 PB Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.mkbaccountants.nl
Landjuweel 10
3905 PG Veenendaal
0318-519003

G.J. Dreschler is de Functionaris Gegevensbescherming van MKB Accountants
Hij is te bereiken via Dreschler@mkbaccountants.nl

MKB Accountants is de handelsnaam die wordt gebruikt door MKB Accountants Veenendaal BV en MKB Accountants Ederveen BV.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MKB Accountants verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij standaard verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens van jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

MKB Accountants verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MKB Accountants verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1.  Verzenden van onze nieuwsbrief;
    2.    U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
    3.    MKB Accountants verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de WWFT en het verzorgen van de belastingaangiften;
    4.    Het uitvoeren van de overeenkomst die wij zijn aangegaan.

De grondslag van de genoemde punten 1 en 2 betreft toestemming en de grondslag van punt 3 betreft de wettelijke verplichting punt 4 betreft de uitvoering van een overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

MKB Accountants neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MKB Accountants) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MKB Accountants bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen waaraan wij bij de uitoefening van ons beroep gebonden zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

MKB Accountants deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MKB Accountants blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt MKB Accountants uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Categorie

Naam

Doel

Overheid

Belastingdienst

Verzorgen belastingaangiftes

Software

Nextens

Verzorgen belastingaangiftes

Software

YUKI

Verzorgen financiele administraties en aangiftes omzetbelasting

Software

Exact Online

Verzorgen financiele administraties en aangiftes omzetbelasting

Software

Snelstart Online

Verzorgen financiele administraties en aangiftes omzetbelasting

Software

Reeleezee

Verzorgen financiele administraties en aangiftes omzetbelasting

Software

Simplicate Online

CRM Pakket

Overheid

Kamer van Koophandel

Deponeren jaarstukken

Software

Unit 4

Deponeren jaarstukken

ICT

Xantion ICT

ICT dienstverlening

ICT

Microsoft

Office 365

Software

Visionplanner

Rapportage

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MKB Accountants gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Tevens maakt MKB Accountants gebruikt van Google Analytics.

Een overzicht van de cookies die geplaatst worden op mkbaccountants.nl is te bekijken in onze cookie-policy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MKB Accountants en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dreschler@mkbaccountants.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

MKB Accountants wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MKB Accountants neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op of via dreschler@mkbaccountants.nl