Categories for Arbeidsrecht

Recht op betaald verlof tijdens ziekte

In een Europese richtlijn is bepaald dat werknemers binnen

Lees meer
Verzoek vernietiging opzegging te laat

De kantonrechter heeft de bevoegdheid om op verzoek de

Lees meer
Verjaring loonvordering

Omdat een werknemer gedwongen werd opgenomen in een kliniek

Lees meer
Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn

Lees meer
Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet

Lees meer
Extra verhoging minimumloon per 2023

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimumloon in

Lees meer
Re-integratie tweede spoor en einde dienstverband

Op een werkgever en een arbeidsongeschikte werknemer rust de

Lees meer
Terugbetaling teveel opgenomen verlof

Na de beËindiging van het dienstverband van een werknemer

Lees meer
Onterechte loonsanctie

De werkgever heeft bij arbeidsongeschiktheid van de

Lees meer
Stage- of arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsverhouding kwalificeert als arbeidsovereenkomst

Lees meer
Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over het

Lees meer
Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een

Lees meer
Denk aan de verplichte RI&E

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de

Lees meer
Geen verjaring van loonvordering buitenlandse chauffeur

Op grond van het EU-recht is het verboden om verschil te

Lees meer